NỘI DUNG VĂN BẢN
 
Thuộc tính văn bản Download văn bản Bản in

CÔNG VĂN SỐ 2050/TLĐ
NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2007
CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
V/v Thực hiện Nghị định 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chinh phủ

                                     Kính gửi:  - Các Ban TLĐ
                                                        - Các đơn vị trực thuộc TLĐ
                                                        - Các Công đoàn ngành Trung ương
                                                        - Các CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ

Thực hiện Nghị định 143/2007/NĐ-CP ngày10/9/2007 của Chính phủ, quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

 Ngày 12/11/2007, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ đã họp và thống nhất triển khai thực hiện trong hệ thống Công đoàn, như sau:

 1/ Thực hiện nghiêm Nghị định 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ đối với cán bộ Công đoàn, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, cụ thể:

 - Thông báo nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu 06 tháng (Nam 60 tuổi, Nữ 55 tuổi).

 - Quyết định nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu 03 tháng (Nam 60 tuổi, Nữ 55 tuổi).

 - Trao sổ hưu đúng tuổi nghỉ hưu (Nam 60 tuổi, Nữ 55 tuổi).

 Chú ý: Trước khi trao sổ cán bộ vẫn công tác, làm việc bình thường.

 2/ Mọi quy định trước đây của Tổng Liên đoàn LĐVN trái với Nghị định 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ đều bãi bỏ.

 3/ Những trường hợp đặc biệt theo yêu cầu nhiệm vụ cần kéo dài thời gian công tác của cán bộ, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn sẽ xem xét quyết định cụ thể.

Yêu cầu các cá nhân, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung nêu trên.

                 TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
           CHỦ TỊCH
               Đã ký: Đặng Ngọc Tùng    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: