HƯỚNG DẪN SỐ 513/HD-TLĐ
NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2007
CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN
Về sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách công đoàn theo Chỉ thị 02 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Để triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT – TLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Liên đoàn yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố; CĐ ngành TW; Công đoàn TCty, các đơn vị trực thuộc TLĐ cần làm tốt những việc sau:

 1/ Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc việc thu kinh phí, đoàn phí và các nguồn thu khác nhằm tận thu ngân sách công đoàn.

 2/ Quán triệt tiết kiệm trong việc chi tiêu, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí công đoàn. Đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, chống thất thoát, tham ô, lãng phí.

 3/ Sử dụng nguồn kết dư ngân sách công đoàn phải đảm bảo nguyên tắc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công đoàn của đơn vị mình, không làm ảnh hưởng tới các hoạt động phong trào cũng như các khoản chi thiết yếu khác của tổ chức công đoàn.

 4/ Trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách công đoàn, nếu có kinh phí kết dư, khi sử dụng đơn vị phải có kế hoạch, đề án cụ thể. Việc sử dụng kinh phí kết dư các đơn vị cần tập trung cho các nhiệm vụ chủ yếu theo thứ tự ưu tiên tại Chỉ thị 02/CT–TLĐ.

 5/  Khi sử dụng kinh phí kết dư ngân sách công đoàn tại điểm 3,4; 3,5 của Chỉ thị, đơn vị phải xây dựng đề án sử dụng, đề án phải được thông qua và nhất trí của Ban Thường vụ, BCH Công đoàn cùng cấp, đồng thời phải được cấp trên quản lý tài chính trực tiếp phê duyệt.

 6/ Hàng năm LĐLĐ các tỉnh, TP, CĐN TW, CĐ TCty trực thuộc TLĐ cần tổng kết, báo cáo kết quả hoạt động làm kinh tế (từ việc sử dụng kinh phí kết dư NSCĐ) của các đơn vị quản lý trực tiếp, gửi cùng quyết toán về TLĐ.

 Thực hiện đúng chế độ kế toán công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-TLĐ ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Đoàn Chủ tịch TLĐ Lao động Việt Nam.

 Ban Tài chính LĐLĐ các tỉnh, TP, Công ngành TW, CĐ TCty, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn cần chủ động kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí kết dư và nghiệp vụ kế toán cho tất cả các cấp công đoàn; Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra đồng cấp, kiểm tra và sử lý kịp thời những sai phạm trong công tác tài chính, kế toán.

 Nhận được Hướng dẫn này, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, các đồng chí Chủ tịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, hướng dẫn cụ thể các đơn vị mình quản lý tài chính nhằm sử dụng có hiệu quả kinh phí kết dư ngân sách công đoàn.

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về TLĐ (Qua Ban Tài chính) để kịp thời xem xét, giải quyết.

              TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
              TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
             Đã ký: Nguyễn Huy Lập