THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Bộ luật về việc Lao động năm 1995 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 (hiệu lực 1/1/2003) và năm 2006 (luật số 74/2006/QH11 hiệu lực 1/7/2007)
  Cơ quan ban hành: Quốc hội
  Ngày ban hành: 29-11-2006
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Bộ luật
   Lĩnh vực điều chỉnh:
Tổ chức và hoạt động Công đoàn
01- Những quy định chung về lao động
02- Việc làm, tuyển dụng, bầu, bổ nhiệm
03- Học nghề, dạy nghề, đào tạo, nâng cao trình độ
04- Hợp đồng lao động
05- Thỏa ước lao động tập thể
06- Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, chế độ, cs khác
07- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
08- Thi đua, khen thưởng - Kỷ luật LĐ, trách nhiệm vật chất
12- An toàn lao động, vệ sinh lao động
13- Công tác Nữ công
13.1- Quy định riêng đối với lao động chưa thành niên
13.2- Quy định riêng đối với LĐ tàn tật, chuyên gia...
13.3- Quy định riêng đối với lao động có yếu tố nước ngoài
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
15- Quản lý nhà nước về lao động
17- Khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm
18- Giải quyết tranh chấp lao động và Đình công
  Số hiệu: 35
  Người ký: Nguyễn Phú Trọng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: