Tìm kiếm:
LUẬT CÔNG ĐOÀN, BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 VÀ CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN
Những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2012
Bộ luật Lao động là văn bản luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm những chế định điều chỉnh các quan hệ về lao động và các quan hệ liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong các giai đoạn.
Ngày 18 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2012 và ngày 02 tháng 7 năm 2012, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố và Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013, bao gồm 17 Chương và 242 Điều.
So với Bộ luật Lao động năm 1994  (kể cả các lần sửa đổi, bổ sung trước năm 2012) thì Bộ luật Lao động năm 2012 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Lao động) có những điểm mới sau:
 Kịch truyền thanh: Các tình huống pháp luật thường gặp
 Bảo hiểm xã hội bắt buộc
 Tờ gấp - Pháp Lao động
 Tờ gấp - Pháp luật Công đoàn
 IV. Quyền và trách nhiệm cụ thể của công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp
 Chương 3. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
 
Sổ tay Pháp luật Công đoàn
Ngày 20/6/2012, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Công đoàn. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, thay thế Luật Công đoàn năm 1990. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động. Ban Biên tập Website Công đoàn Bưu điện Việt Nam xin giới thiệu cuốn Sổ tay Pháp luật Công đoàn do Ban Chỉ đạo tiểu đề án 3 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn tới các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Sổ tay Pháp luật Lao động
Ngày 18/6/2012, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Bộ luật Lao động. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, thay thế Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 (đã được sừa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007). Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động. Ban Biên tập Website Công đoàn Bưu điện Việt Nam xin giới thiệu cuốn Sổ tay Pháp luật Lao động do Ban Chỉ đạo tiểu đề án 3 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn tới các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Sổ tay Pháp luật Bảo hiểm xã hội
Sổ tay Pháp luật Bảo hiểm xã hội dành cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động, giúp công nhân lao động hiểu sâu hơn chính sách, pháp luật, biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy quá trình xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVC-LĐ. Ban Biên tập Website Công đoàn Bưu điện Việt Nam xin giới thiệu cuốn Sổ tay Pháp luật Bảo hiểm xã hội do Ban Chỉ đạo tiểu đề án 3 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn tới các công đoàn cơ sở trực thuộc.