Tìm kiếm:
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG TRUYỀN THỐNG NGÀNH BƯU ĐIỆN
Văn bản số: 934/TĐ-CĐBĐ ngày 17/11/2005, Hướng dẫn sử dụng Biểu trưng truyền thống ngành Bưu điện
Thể theo nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong ngành, Ban Cán sự Đảng Bộ Bưu chính, Viễn thông và lãnh đạo Ngành đã đồng ý cho tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam được mang Biểu trưng Truyền thống của ngành Bưu điện.

Quyết định này thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Ngành và cán bộ CNVC Bưu điện đối với tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam, đồng thời là vinh dự tự hào của mỗi cán bộ, đoàn viên, lao động chúng ta đối với việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang được kết tinh qua 60 năm truyền thống. Mỗi cán bộ, đoàn viên thuộc Công đoàn Bưu điện VN cần trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống “Trung thành – Dũng cảm - Tận tuỵ - sáng tạo - Nghĩa tình” trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Bưu điện và đất nước.

Theo đó, Công đoàn Bưu điện Việt Nam yêu cầu Công đoàn các đơn vị phổ biến, quán triệt và vận động cán bộ, đoàn viên sử dụng Biểu trưng truyền thống Ngành trong mọi hoạt động của tổ chức, vừa làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống, vừa động viên mọi người nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành trong mọi giai đoạn phát triển. đồng thời là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành Bưu điện,  nhằm chăm lo bảo vệ truyền thống vẻ vang của ngành, giáo dục các lớp thế hệ kế tiếp phát huy truyền thống vẻ vang đó để phấn đấu cho sự nghiệp phát triển Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, xứng đáng là ngành khoa học kỹ thuật mũi nhọn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.